ISTORIJAT

„DES“ d.o.o., Novi Sad je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje za rad i zapošljavanje invalidnih lica i invalida oštećenog sluha, sa statusom preduzeća od posebnog društvenog interesa.

Osnovano je 1948 . godine, sa ciljem da što organizovanije pruži pomoć u pogledu rehabilitacije i zapošljavanju lica oštećenog sluha, da razvija delatnosti prilagođene invalidnim licima i invalidima sa najizražajnijim preostalim sposobnostima, da bi rehabilitovani koristili ne samo sebi već i društvenoj zajednici. Od nastanka do danas, ,,DES“ programira rehabilitaciju i osposobljavanje za praktičan rad invalidnih lica i invalida oštećenog sluha, zatim vaspitanje i školovanje, prekvalifikacije i dokvalifikacije sve do specijalizacije u pogledu proizvodnog ili uslužnog usmeravanja.

„DES“ d.o.o., Novi Sad je, i pored teških trenutaka u svom poslovanju, konstantno radilo na usavršavanju i unapređenju procesa rada i tehnologija, a intenzivno se pristupa i socijalizaciji u proizvodnji – podeli rada, praktično osposobljavanje invalidnih lica i invalida oštećenog sluha, koncipiranje odgovarajućih kadrovskih rešenja.

Stalno se radi na prilagođavanju i organizovanju proizvodnje, a odnosi sa brojnim partnerima uspešno se razvijaju. Proizvodno – uslužna orijentacija i razvoj u celini prilagođeni su domaćem i inostranom tržištu. Dosadašnju praksu i razvojnu orijentaciju „DES“-a karakterišu visok stepen produktivnosti i zalaganja na poslu svih zaposlenih.

Danas ovo peduzeće uživa ugled u poslovnom svetu, posebno među partnerima sa kojima uspešno sarađuje više od 40 godina. Jedno je od najstaijih i najuspešnijih preduzeća iz grupacije čiji proizvodi i usluge nose etiketu „DES“. Oko polovine, osobe su sa invaliditetom.

Ciljevi i pravci razvoja su intenzivno unapređenje, racionalizacija i specijalizacija u poslovanju, stim što se posebna pažnja daje uvođenju novih tehnologija obradi i preradi metala, obradi i preradi drveta i pločastih materijala, te novih tehnologija u štamparskm i tekstilnim proizvodima. Gaje se i dižu na veći nivo korektnost u poslovanju stečeno dugogodišnjim radom vredni imena i ugleda „DES”-a.

DELATNOST

„DES” d.o.o., Novi Sad zvanično je registrovano za profesionalu rehabilitaciju, osposobljavanje za rad i zapošljavanje invalidnih lica oštećenih sluhom i drugih invalida, a što se ostvaruje kroz sledeće delatnosti, koje su raspoređenje u četiri proizvodno-uslužna sektora:

  • Sektor Metal, obrada, prerada lima i metala, bravarski poslovi, zaštita metala galvanskim putem, plastifikaciom i farbanjem.
  • Sektor Enterijer, obrada, prerada drveta i pločastog materijala sa lakirnicom, molersko-farbarski radovi.
  • Sektor Tekstil, izrada zaštitnih odela i HTZ opreme, konfekciskih odela, izrada konfekcije za ugostiteljstvo, zdravstvo i uslužno šivenje.
  • Sektor Reklam, izrada reklamnog i propagandnog materijala, firmopisački, knjigovezački poslovi, izrada papirne i tekstilne galanterije, štamparski poslovi na papiru, tekstilu i koži.

Tržište preduzeća je u najvećem delu ograničeno na teritoriju Vojvodine, sa akcentom na Novi Sad i u nešto manjem obimu na područje Beograda. U Narednom periodu akcenat treba da bude i u planiranju iznalaženja novih tržišta, uz prethodno preduzimanje mara za organizovanje proizvodnje radi zadovoljenja potreba tržišta.

REFERENCE

Aktuelni značajni kupci proizvoda i korisnici usluga preduzeća su „Elektrovojvodina“ Novi Sad,
„Nis ad“ Novi Sad,
„EPS JP Kolubara“ Lazarevac,
„Beogradske elektrane“ Beograd,
„Uprava za zajedničke poslove Vlade Republike Srbije“ Beograd,
„Jugoistok doo“ Niš,
„Sojaprotein ad“ Bečej,
„Fertil“ Bačka Palanka,
„JKP Čistoća“ Novi Sad,
„JP EPS PD Termoelektrane“ Nikola Tesla“ doo – Obrenovac,
„Novosadski sajam“ Novi Sad,
„Novosadska toplana“ Novi Sad,
„Univerexport doo“ Novi Sad,
„Pro tent doo“ Obrenovac,
„Opšta bolnica Đorđe Jovanović“ Zrenjanin,
„Panonske TE-TO“ Novi Sad,
„GAT“ Novi Sad,
„Fidens doo“ Novi Sad,
„Victoria logistic doo“ Novi Sad, „Victoria group ad“ Beograd,
„Institut za nizijsko šumarstvo“ Novi Sad,
„Perutnina ptuj-Topiko ad“ Bačka Topola,
„JGSP“ Novi Sad,
„Sagittarius“ Subotica,
„Stil doo“ Zrenjanin,
„Manevar doo“ Novi Sad,
„Industrija mesa Matijević“ Novi Sad,
„Klinički centar Vojvodine“ Novi Sad,
„Klinički centar Srbije“ Beograd,
„Informativni centar za poslovnu standarizaciju i serifikaciju“ Novi Sad…